Вільшанська громада

Кіровоградська область, Голованівський район

ОГОЛОШЕННЯ ПРО СТРАТЕГІЧНО ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ 15 КВІТНЯ 2024 РОКУ

Дата: 15.04.2024 15:52
Кількість переглядів: 87

ЗАЯВА
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації 
Детального плану частини території

в адміністративних межах Вільшанської селищної територіальної громади (за межами села Добрянка)

Голованівського району  Кіровоградської області

 

Для запланованого об’єкта будівництва «Будівництво ставка з гідроспорудами за межами села Добрянка, на території  Вільшанської селищної територіальної громади, Голованівського району, Кіровоградської області»

 

  1. Замовник СЕО:

Замовником проекту містобудівної документації є Виконавчий комітет Вільшанської селищної ради Кіровоградської області (26600, Кіровоградська область, Голованівський район, смт Вільшанка, вул. Центральна, 40, vilshanskarada@ukr.net)

 

2. Виконавець – Приватне підприємство «І-Експерт-Сервіс»,                                        м. Кропивницький, вул. Ельворті, 7, кімната 200.  Сертифікат серія                                АА №004282 від 27.02.2019 р.

Вид та основні цілі ДТП.

Детальний план території земельної ділянки, розташованої за межами населеного пункту с. Добрянка, Вільшанської селищної територіальної громади, Голованівського району, Кіровоградської області, для будівництва ставка з гідроспорудами, розробляється на підставі рішення Вільшанської селищної ради від 19 травня 2023 року № 943 «Про надання дозволу на розроблення детального плану території в адміністративних межах Вільшанської селищної територіальної громади (за межами села Добрянка)» .

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єкту ставка з гідроспорудами за межами села Добрянка в межах однієї проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно  п.4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

При розроблені детального плану враховуються Схема планування території Кіровоградської області, Схема проекту районного планування Вільшанського району, проектна документація, інформація земельного кадастру.

Даний документ у відповідності із Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку» призначений визначити обсяг стратегічної екологічної оцінки ДДТ.

Основними правовими документами, які мають бути враховані під час процедури стратегічної екологічної оцінки є:

● Протокол про стратегічну екологічну оцінку (Протокол про СЕО) до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція Еспо), ратифікований Верховною Радою України (№ 562-VIII від 01.07.2015);

● Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів і програм на навколишнє середовище, імплементація якої передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС;

● Закон України «Про охорону археологічної спадщини»;

● Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року»;

● Державна стратегія регіонального розвитку на 2021 – 2027 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 року                      № 695;

● Національний план дій управління відходами до 2030 року, затверджений Кабінетом міністрів України 20 лютого 2019 року;

● Конвенція ООН з біологічного різноманіття;

● Рамкова конвенція про зміну клімату;

● Паризька кліматична угода;

● ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 «Настанова з виконання розділів «Охорона навколишнього природного середовища» у складі містобудівної документації»;

● Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Закон України N 436/96-ВР (436/96-ВР ) від 29.10.96. 3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів) Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Передбачені заходи ДДП підпадають під обов'язкове проходження процедури оцінки впливу на довкілля, зокрема заплановані заходи відносяться до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно підпункту 7 пункту 10 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

 

3. Те, якою мірою документ місцевого планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Обсяг СЕО визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території.

 

4. Ймовірні наслідки

 

За час реалізації запроектованих заходів передбачаються можливі наступні впливи на довкілля:

а) тимчасовий вплив на повітряне середовище при роботі двигунів внутрішнього згоряння в період проведення будівельних робіт із будівництва водозахисних дамб та регулювання річок; такий вплив буде недовготривалим, концентрації забруднюючих речовин не будуть перевищувати нормативні показники;

б) заплановані роботи здійснюватимуться технікою у руслі, тому можливе вимивання паливно-мастильних матеріалів з рухомих конструктивних вузлів механізмів. З метою запобігання та мінімізації забруднення води має бути забезпечено відмінний стан будівельної і транспортної техніки;

в) у процесі будівництва деякі ділянки можуть бути очищені від рослинності, вплив від яких на місцеву екосистему має бути оцінений на основі польових досліджень ділянки річки;

г) виконання будівельно-монтажних робіт буде супроводжуватися шумовим забрудненням. Таке шумове забруднення матиме тимчасовий характер та може бути мінімізовано за рахунок використання сучасного обладнання;

д) у процесі виконання робіт передбачається утворення відходів, в тому числі будівельних. Має бути організовано обладнані місця для тимчасового зберігання відходів згідно з їх характеристикою небезпеки та відповідно до вимог санітарно-гігієнічних норм і правил з подальшим поводженням відповідно до законодавства України та забезпечено запобігання засмічення території об’єкту відходами будівництва; зменшення можливого тиску під час реалізації запланованих заходів можливо в тому числі за рахунок дотримання вимог Водного кодексу України та Земельного кодексу України. Враховуються гідрологічні розрахунки, екологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні, обмеження згідно чинних нормативних документів. Проекти рішення ДТП не мають транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено. В процесі виконання стратегічної екологічної оцінки буде розглянута планувальна альтернатива «нульовий сценарій» (тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного ДТП), а також інші планувальні альтернативи, які включатимуть прогнозування та оцінку ситуації у випадку затвердження різних варіантів проектних рішень в складі ДТП. Оцінка ефективності вказаних альтернативних варіантів буде відображена у Звіті про СЕО ДТП.

 

5. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Перевірка матеріалів Детального плану території, розділу «Охорона навколишнього природного середовища», на відповідність діючим нормативно-правовим документам у цій галузі.

Обсяг досліджень передбачається відповідно до ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Для   розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:  доповіді про стан довкілля,  статистичну інформацію, дані моніторингу стану довкілля,  оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єкту, які можуть мати значний вплив на довкілля, пропозиції щодо зміни  існуючого функціонального використання території.

  1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування непередбачені.

 

  1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Розділ "Охорона навколишнього природного середовища" у містобудівній документації повинен відповідати вимогам ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

  1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Протягом 15 діб з дня оприлюднення повідомлення на офіційному сайті уповноваженого органу, громадськість має право надати зауваження та пропозиції щодо  визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації - Внесення змін до детального плану окремої території для розміщення ставка з гідроспорудами за межами села Добрянка, на земельній ділянці, розташованій за адресою: Кіровоградська область, Вільшанський район, Вільшанська селищна рада, за межами населеного пункту.

Пропозиції та зауваження подаються до Вільшанської селищної ради за адресою:  вул. Центральна, буд. 40, смт Вільшанка, Голованівський район, Кіровоградська область, 26600,  тел. +38 099 509 8995, +38 097 676 9609, 15 діб – до 29 квітня 2024 року.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь