Вільшанська громада

Кіровоградська область, Голованівський район

РЕГЛАМЕНТ

 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

В I Л Ь Ш А Н С Ь К О Ї    С Е Л И Щ Н О Ї   Р А Д И

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р   I  Ш   Е  Н  Н  Я

 

від «23» листопада  2021 року                                                              №  193

смт Вільшанка

         

 

 Про затвердження Регламенту роботи

 виконавчого комітету та виконавчих органів

Вільшанської селищної ради

 

 

Відповідно до ст. 40, ч. 6 ст. 59 51, 52, 53, 54, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою врегулювання організаційних питань діяльності виконавчого комітету та виконавчих органів Вільшанської селищної ради, з метою удосконалення процесу прийняття управлінських рішень,

 

виконавчий комітет

  В И Р І Ш И В :

 

1. Затвердити Регламент роботи виконавчого комітету та виконавчих органів Вільшанської селищної ради (далі – Регламент), що додається.

2. Заступнику селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарю селищної ради, керуючому справами (секретарю) Виконавчого комітету Вільшанської селищної ради, керівникам структурних підрозділів Виконавчого комітету та виконавчих органів Вільшанської селищної ради забезпечити дотримання даного  Регламенту.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань діяльності ради, депутатської етики, регламенту, законності, адміністративно-територіального устрою, правопорядку та регуляторної політики.

 

 

Заступник селищного голови

з питань діяльності виконавчих

органів селищної ради                                                  Ярослав МЕЛЬНИК

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету Вільшанської селищної ради
23 листопада 2021 року № 193

 

РЕГЛАМЕНТ
роботи виконавчого комітету та виконавчих органів

Вільшанської селищної ради

 

1. Загальні Регламент

 

1.1. Регламент є нормативним актом, розробленим відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про  доступ до публічної інформації», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та інших нормативно-правових актів та визначає здійснення правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності виконавчого комітету та виконавчих органів селищної ради з питань реалізації повноважень, механізм організації взаємодії виконавчого комітету, виконавчих органів селищної ради, сприяє взаємодії і зв’язків селищної ради з територіальною громадою, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування

1.2. Регламент про виконавчий комітет та виконавчі органи Вільшанської селищної ради (далі – Регламент) регулює організаційні питання діяльності виконавчого комітету Вільшанської селищної ради (далі – виконавчий комітет) та виконавчих органів Вільшанської селищної ради (далі – виконавчі органи селищної ради).

1.3. Затвердження, скасування та внесення змін у Регламент здійснюється за рішенням виконавчого комітету селищної ради.

1.4. У випадку прийняття законодавчих актів, що призводять до виникнення розходжень окремих положень  з чинним законодавством ухвалюється рішення про внесення відповідних змін та доповнень до Регламент.

1.5. Дотримання Регламенту є обов’язковим для працівників структурних підрозділів Виконавчого комітету селищної ради її виконавчих органів та керівників комунальних підприємств, установ, організацій Вільшанської селищної ради.

1.6. Виконавчий комітет є самостійним виконавчим органом Вільшанської селищної ради.

 

2. Повноваження та склад виконавчого комітету,

повноваження виконавчих органів селищної ради

2.1.  Виконавчий комітет утворюється Вільшанською селищною радою (далі – селищною радою) на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, селищного голови, виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

2.2. Кількісний  та персональний склад виконавчого комітету затверджується селищною радою за пропозицією селищного голови.

2.3.  Виконавчий комітет може утворюватись у складі селищного голови, заступника (заступників) селищного голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів селищної ради, інших осіб. До складу виконавчого комітету входять, за посадою, секретар Вільшанської селищної ради та старости Вільшанської селищної громади.

2.4. Внесення змін до складу виконавчого комітету здійснюється за пропозицією селищного голови рішенням селищної ради.

2.5. Виконавчий комітет розглядає і вирішує питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, в межах своїх повноважень ухвалює рішення, обов’язкові для виконання всіма розташованими на території ради підприємствами, установами, організаціями, мешканцями територіальної громади:

- попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного  і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради;

- координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів селищної ради, підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності  територіальної громади, заслуховує звіти  про роботу їх керівників;

- має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, секторів, інших виконавчих органів селищної ради, а також їх посадових осіб;

- складає, схвалює та подає на розгляд селищної ради прогноз місцевого бюджету, складає проект місцевого бюджету, подає його на затвердження селищної ради, забезпечує виконання бюджету, щоквартально подає раді письмові звіти про хід і результати виконання бюджету;

2.6. Члени виконавчого комітету, крім тих хто працює у виконавчих органах на постійній основі, на час засідання виконавчого комітету, а також для виконання повноважень в інших випадках, звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи.

2.7. Члени виконавчого комітету зобов’язані брати участь у його засіданнях. У разі відсутності члена виконавчого комітету без поважних причин більш ніж половини засідань виконавчого комітету протягом року селищний голова вносить пропозиції на розгляд селищної ради про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету.

2.8. Очолює виконавчий комітет селищний голова, який координує діяльність, забезпечує колегіальність в роботі, вдосконалення стилю і методів діяльності виконавчого комітету.

2.9. Виконавчий комітет є виконавчим органом селищної ради, їй підконтрольним та підзвітним, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. У випадку відсутності селищного голови його обов’язки виконує заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

 2.10.  На будівлях, де розміщені виконавчий комітет та інші виконавчі органи селищної ради, піднімається Державний Прапор України.

В разі оголошення трауру Державний прапор України приспускається.

2.11. Виконавчі органи селищної ради підзвітні та підконтрольні селищній раді, підпорядковані селищному голові та виконавчому комітету.

2.12. Порядок роботи й повноваження виконавчих органів селищної ради визначаються Положенням про відповідний виконавчий орган.

 

3. Планування й організація роботи виконавчого комітету

та виконавчих органів селищної ради

3.1. Діяльність виконавчого комітету селищної ради організовується відповідно до  річного та квартальних планів роботи.

3.2. Плани роботи виконавчого комітету розробляються на основі рішень селищної ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень та доручень селищного голови, його заступника (заступників), керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету селищної ради, пропозицій керівників виконавчих органів селищної ради.

 3.3. План роботи виконавчого комітету (додаток 2) повинен включати:

- перелік актуальних питань, розгляд яких входить до компетенції виконавчого комітету та які пов’язані з реалізацією заходів соціально-економічного розвитку   територіальної громади, функціонування галузей господарського комплексу та соціальної сфери;

- перелік рішень виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови, розпорядчих документів органів влади, хід реалізації яких оперативно розглядатиметься в порядку контролю їх виконання;

- перелік основних заходів державного, обласного та місцевого значення на відповідний плановий період.

3.4. Для підготовки проекту плану роботи виконавчого комітету селищної ради керівники виконавчих органів селищної ради, структурних підрозділів Виконавчого комітету, комунальних підприємств, організацій (установ, закладів), старости за 15 днів до початку кварталу та за 30 днів до початку наступного року, подають до відділу  загально-організаційної роботи та звернень громадян на паперових носіях та в електронній формі пропозиції відповідно до встановленої форми (додаток 1).

3.5. Відділ загально-організаційної роботи та звернень громадян. узагальнює пропозиції та готує проект рішення виконавчого комітету.

3.6. Проект плану роботи попередньо розглядається селищним головою, його заступником (заступниками), доопрацьовуються з урахуванням внесених зауважень.

3.7Копію рішення про план роботи виконавчого комітету відділ загально-організаційної роботи та звернень громадян направляє селищному голові, його заступнику (заступникам), виконавчим органам селищної ради, членам виконавчого комітету в електронному вигляді.

3.8. У випадках, якщо заходи, передбачені планом роботи виконавчого комітету, із будь-яких причин не можуть бути виконані у встановлений термін, або намічене питання не може бути своєчасно внесене на розгляд виконавчого комітету, відповідальні посадові особи інформують про це відділ загально-організаційної роботи та звернень громадян для внесення відповідних змін до плану роботи.

3.9. Контроль за виконанням планів роботи виконавчого комітету здійснюється заступником (заступниками) селищного голови (відповідно до розподілу обов’язків), керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету.

Виконавчі органи селищної ради, керівники структурних підрозділів, старости  до 5 числа місяця, наступного за звітним роком, подають на паперовому та електронному носіях інформацію про виконання плану роботи за попередній рік, відповідно до встановленої форми (додаток 3) для узагальнення до відділу загально-організаційної роботи та звернень громадян.

3.10. Загальний контроль за виконанням планів роботи виконавчого комітету покладається на керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, який на вимогу членів виконавчого комітету інформує виконавчий комітет про виконання плану за звітний період.

3.11. З метою організації ефективної роботи,  реалізації цільових програм, виконання плану роботи виконавчого комітету, досягнення встановлених цілей, прийняття ефективних управлінських рішень та  аналізу діяльності працівників  виконавчі органи селищної ради складають  плани роботи  на квартал.

3.12. Плани роботи виконавчих органів селищної ради узгоджуються з селищним головою, його заступником (заступниками), керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету, відповідно до розподілу обов’язків та включають такі розділи:

- виконання рішень виконавчого комітету, селищної ради та розпоряджень селищного голови;

- організація нарад, семінарів, навчань або участь у них;

- організація засідання комісій або участь у них;

- виконання основних завдань, участь у заходах;

- робота над проектами та програмами;

- підготовка регуляторних актів.

3.13. План роботи виконавчого органу селищної ради повинен мати таку структуру: зміст завдання, термін виконання, відповідальні за організацію та виконання, відмітка про виконання завдань (додаток 3).

Графа «відмітка про виконання завдань» заповнюється відповідальним виконавцем та є звітом про виконання поставленого завдання.

Керівники виконавчих органів селищної ради здійснюють контроль та несуть відповідальність за виконання планів роботи підпорядкованих ним органів.

3.14. Планування діяльності виконавчих органів селищної ради з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється у межах підготовки та затвердження планів роботи виконавчого комітету у порядку, встановленому законами України та відокремлюється в окремий план.

 

 

 

 1. Порядок підготовки та проведення засідань виконавчого комітету

4.1.Засідання виконавчого комітету є основною організаційно-правовою формою його діяльності, що забезпечує колегіальне обговорення завдань і ухвалення рішень щодо їх виконання.

4.2.Засідання виконавчого комітету проводиться в міру необхідності але не рідше одного разу на місяць. Скликання засідань виконавчого комітету здійснюється селищним головою, а у випадках, передбачених статтею 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заступником селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

4.3. Підготовку засідань  виконавчого комітету організовує керуючий справами (секретар) виконавчого комітету.

4.4. Підготовку питань для розгляду здійснюють керівники структурних підрозділів Виконавчого комітету, виконавчих органів селищної ради, підприємства, установи та організації комунальної власності, члени виконавчого комітету та депутати  селищної ради.

4.5. Члени виконавчого комітету завчасно подають пропозиції на ім’я селищного голови з доданими проектами рішень через відділ загально-організаційної роботи та звернень громадян..

Депутати селищної ради, в разі внесення на  розгляд виконавчого комітету питань, що належать до їх повноважень, завчасно подають пропозиції на ім’я селищного голови з доданими проектами рішень через відділ загально-організаційної роботи та звернень громадян..

4.6. За резолюцією селищного голови проект рішення передається заступнику (заступникам) селищного голови (відповідно до розподілу обов’язків). Заступник  (заступники)  селищного голови після попереднього розгляду проекту рішення направляють його керівнику відповідного виконавчого органу селищної ради для детального вивчення та доопрацювання (за узгодженням з розробником – депутатом, членом    виконавчого комітету тощо), згідно з  вимогами чинного законодавства, Інструкції з діловодства та цього Регламенту, а також для здійснення процедури погодження проекту.

Відділ загально-організаційної роботи та звернень громадян контролює дотримання процедури погодження проекту рішення, встановленої Регламентом.

4.7. До підготовки питань виконавчий комітет, інші виконавчі органи селищної ради можуть залучати відповідних фахівців.

4.8. Питання на засіданнях виконавчого комітету розглядаються відповідно до порядку денного засідання.

4.9. Проект порядку денного засідання виконавчого комітету готується не пізніше, ніж за два дні до засідання відділом загально-організаційної роботи та звернень громадян під керівництвом керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету.

4.10.  Інформування про час та місце засідання членів виконавчого комітету, виконавчих органів селищної ради, що готували проекти рішень та складали список запрошених здійснює відділ загально-організаційної роботи та звернень громадян.

4.11. Члени виконавчого комітету завчасно (не пізніше, ніж за 1 робочий  день до засідання виконавчого комітету) інформують керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету про свою участь у засіданні або називають причину відсутності.

4.12. Відділ загально-організаційної роботи та звернень громадян формує  та надає за 1 робочий день до засідання членам виконавчого комітету  матеріали, що включають проект порядку денного та проекти рішень виконавчого комітету.

4.13. Засідання виконавчого комітету є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів від загального складу виконавчого комітету.

4.14.Засідання виконавчого комітету проводяться відкрито, крім розгляду проектів рішень, що містять інформацію з обмеженим доступом.

4.15. На засіданнях виконавчого комітету можуть бути присутніми депутати обласної, районної і селищної рад, представники засобів масової інформації, а також запрошені керівники виконавчих органів селищної ради, підприємств, установ і організацій, громадяни.

4.16. Список осіб, запрошених на засідання виконавчого комітету, з вказівкою доповідача, співдоповідача та виступаючих складається керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету, узгоджується із заступником (заступниками) селищного голови (відповідно до розподілу обов’язків) і передається у відділ загально-організаційної роботи та звернень громадян разом з проектом відповідного рішення виконавчого комітету.

4.17. На засіданнях виконавчого комітету присутній начальник або уповноважений ним головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення та управління персоналом роботи Виконавчого комітету.

4.18. Засідання виконавчого комітету веде селищний голова, а в разі його відсутності заступник селищного голови, виконуючий його обов’язки.

Усі рішення виконавчого комітету  ухвалюються більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету. Ухвалення рішень виконавчого комітету здійснюється поіменним голосуванням.

4.19. Додаткові питання, що вносяться на засіданні виконавчого комітету до проекту порядку денного, стосуються, як правило, важливих подій, виникнення аварійних ситуацій, виконання рішень суду тощо.

4.20. З питань, включених до порядку денного засідання виконавчого комітету, доповідають керівники виконавчих органів селищної ради, підприємств, установи  та організації,  а також члени виконавчого комітету, депутати селищної ради, які внесли відповідні проекти рішень.

Із співдоповідями можуть виступати заступник (заступники) селищного голови,  керівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів селищної ради, підприємств, установ, організацій, запрошені на засідання виконавчого комітету для розгляду питання.

4.21. Головуючий на засіданні виконавчого комітету:

-   веде засідання;

- надає слово для доповіді, співдоповіді, запитань, виступів, оголошує наступного доповідача;

 • вносить на голосування пропозиції про зміни та доповнення до проектів рішень;

- вносить на голосування проекти рішень;

- оголошує результати голосування;

- забезпечує дотримання норм Регламент  всіма присутніми особами.

4.22.Члени виконавчого комітету на засіданнях виконавчого комітету:

– вносять пропозиції до порядку денного засідання та порядку роботи;

– беруть участь в обговоренні питань, голосуванні;

– у виняткових випадках вносять пропозиції про внесення питання на  повторне голосування, перенесення обговорення питання на інше засідання виконавчого комітету, про додаткове вивчення питання;

– вносять пропозиції про зміни і доповнення в проекти рішень або про їх доопрацювання.

4.23. Присутнім на засіданні виконавчого комітету керівникам виконавчих органів селищної ради, підприємств, установ, організацій під час розгляду питань,  що стосуються їх діяльності,  головуючий   може  надати слово для запитань, виступу по суті питання, а також пропозицій.

На прохання громадян, присутніх на засіданні виконавчого комітету під час розгляду питань порядку денного, що не містять інформації з обмеженим доступом, їм може бути надане слово для оголошення запитань чи виступу по суті питання з дозволу головуючого на засіданні.

4.24. На засіданні виконавчого комітету надається час:

 - для доповіді, інформації з питань порядку денного – до 10 хвилин;

- для співдоповіді з питань порядку денного – до 5 хвилин;

- для оголошення запитань – до 1 хвилини;

- для відповіді на запитання – до 2 хвилин;

- для виступу з обговорення питання, внесення поправок до проекту рішення, заключного слова – до 3 хвилин.

4.25. В разі необхідності селищний голова  має право скликати позачергове засідання виконавчого комітету. Формування порядку денного позачергового засідання та підготовка проектів рішень може здійснюватися в день проведення засідання.

4.26. Під час проведення засідань не допускаються прояви неетичної поведінки, порушення Регламент про виконавчий комітет  та коментування виступів. За вимогою головуючого може бути ухвалене рішення про неможливість подальшої участі в засіданні осіб, що порушують порядок. 

4.27. В період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19):

 

1)  засідання виконавчого комітету можуть проводитися в режимі відеоконференції або аудіоконференції (дистанційне засідання), крім питань, що потребують таємного голосування;

2)  проведення дистанційних засідань повинен забезпечувати:

- можливість реалізації прав членів виконавчого комітету;

- ідентифікацію особи, яка бере участь у засіданні;

- встановлення та фіксацію результатів голосування щодо кожного питання;

3) до порядку денного дистанційних засідань можуть включатися виключно питання невідкладного внесення змін до бюджету, інші питання щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами, епідеміями та пандеміями, чи реалізації повноважень, пов’язаних з такими обставинами, процедурні питання;

4) рішення про дистанційне засідання доводиться до відома членів виконавчого комітету і населення не пізніш як за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного та порядку відкритого доступу до трансляції дистанційного засідання ради. Рішення про дистанційне засідання розміщується на офіційному веб-сайті ради з одночасним направленням цієї інформації та проектів актів із супровідними документами на офіційну електронну адресу кожного члена виконавчого комітету .

Запис дистанційного засідання є невід’ємною частиною протоколу засідання;

4) на проекти рішень, рішення органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, що передбачені цієї статті, не поширюються вимоги Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", частини третьої статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації", Закону України "Про державну допомогу суб’єктам господарювання".

 

5. Порядок підготовки, погодження,

ухвалення рішень виконавчого комітету

 

5.1. Проекти рішень виконавчого комітету складаються відповідно до Інструкції з діловодства у Виконавчому комітеті та виконавчих органах Вільшанської селищної ради (далі – Інструкція з діловодства).

5.2. Проект рішення виконавчого комітету повинен містити:

- посилання на норми чинного законодавства;

- обґрунтування необхідності його прийняття (реагування на документи органів державної влади, виконання власних розпорядчих документів, виданих раніше, виконання доручень керівництва, розгляд звернень юридичних і фізичних осіб тощо);

- джерела фінансування запропонованих заходів, джерела наповнення бюджету та цільових фондів (за потребою);

– інформацію про виконання документів з цього приводу, які були прийняті раніше (за потребою);

- план організаційних заходів щодо виконання документа (за потребою);

- прізвища, імена, по батькові в алфавітному порядку та посади членів комісії чи робочої групи або посадовий склад комісії чи робочої групи (у разі створення);

- кінцевий термін виконання документа, проміжні строки інформування про хід його виконання;

- інформацію про осіб з організації та контролю виконання документа;

- інформацію щодо втрати чинності, скасування виданих раніше документів з цього питання чи внесення у рішення змін, доповнень  (в проекті рішення про зміну, доповнення, втрату чинності чи скасування раніше прийнятого рішення зазначається, яких саме пунктів це стосується);

-  аркуш погодження (додаток 5).

- пояснювальну записку до проекту рішення, яка  повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації рішення (додаток 6).

5.3. Проекти рішень повинні містити вичерпну інформацію з відповідного питання з урахуванням раніше ухвалених рішень з метою уникнення повторень або суперечностей.

5.4. В проектах рішень про хід виконання раніше ухвалених рішень, у разі невиконання доручень, що містяться в них, зазначаються причини невиконання, особи, винні в цьому, а також нові терміни виконання завдань.

До проектів вказаних рішень повинна додаватися довідка за підписом керівника виконавчого органу селищної ради, відповідального за виконання, з вказівкою причин невиконання і обґрунтуванням необхідності продовження термінів виконання.

5.5. У разі виконання раніше ухвалених рішень до проекту рішення вноситься пункт про зняття їх з контролю.

5.6. До проекту рішення додаються: передбачені текстом додатки та матеріали, на які є посилання у тексті, перелік суб’єктів, яким необхідно надіслати прийняте рішення, а за необхідності – висновки відповідної комісії селищної ради чи Виконавчого комітету.

5.7. До проекту рішення про втрату чинності, зміну, доповнення, скасування прийнятих раніше рішень додаються копії відповідних рішень.

5.8. Підготовка та внесення на розгляд виконавчого комітету проектів рішень, що містять ознаки регуляторного акта, здійснюється з дотриманням процедури, встановленої Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Відповідальним за дотримання процедури підготовки та відстеження результативності регуляторного акта є керівник виконавчого органу селищної ради – розробник проекту рішення.

5.9. Посадові особи, які готують проекти рішень, зобов’язані погоджувати їх із задіяними у процесі підготовки та виконання документа відповідальними посадовими особами відповідно до Інструкції з діловодства.

5.10. Проекти рішень в обов’язковому порядку погоджуються з керівником виконавчого органу селищної ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією  положень рішень

5.11.  Термін перебування проекту рішення на погодженні в кожної посадової особи не повинен перевищувати одного робочого дня, у відділ юридичного забезпечення та управління персоналом в окремих випадках (в разі необхідності проведення детальної експертизи та підготовки юридичного висновку) – трьох робочих днів.

5.12. У випадках заперечень, доповнень та змін до проекту рішення виконавчого комітету, посадова особа, яка погоджує проект, вносить відповідний запис з викладенням мотивованої думки в аркуші погодження або в окремому висновку, що додається до проекту рішення.

5.13.  Відділ  загально-організаційної роботи та звернень громадян здійснює контроль за відповідністю проектів рішень Інструкції з діловодства та цього Регламенту, в разі виявлення порушень редагує проект та повертає виконавцю на доопрацювання.

5.14. Відділ юридичного забезпечення та управління персоналом здійснює аналіз проекту рішення виконавчого комітету на відповідність нормативно-правовим актам, зокрема, проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов’язані з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України.

У разі виявлення невідповідності проекту рішення виконавчого комітету чи його окремих положень актам законодавства  готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання розробникові з відповідними пропозиціями або у разі, коли недоліки проекту рішення не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, готує відповідний висновок.

5.15. Погоджені в установленому порядку проекти рішень виконавчого комітету  разом з копіями на електронних носіях передаються відповідальними особами до відділу загально-організаційної роботи та звернень громадян. Питання, з яких погоджені проекти рішень не надані у встановлений термін, вважаються непідготовленими і на розгляд виконавчого комітету не вносяться.

5.16. Проекти рішень виконавчого комітету згідно з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» оприлюднюються їх виконавцями не пізніш як за 10 робочих днів до дати їх розгляду виконавчим комітетом на офіційному веб-сайті ради в мережі Інтернет.

За ініціативою головуючого, члена виконавчого комітету проект рішення, зміни, доповнення до проекту рішення можуть бути поставлені на повторне голосування.

У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення проводиться повторне голосування без додаткового обговорення.

5.17. У разі незгоди селищного голови з рішенням виконавчого комітету він може зупинити дію рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд селищної ради.

5.18.   Селищний голова підписує рішення, ухвалені на засіданні виконавчого комітету. Підписані  рішення  реєструються  відділом загально-організаційної роботи та звернень громадян  шляхом  присвоєння  порядкового реєстраційного

номера.

5.19. Порядкова нумерація рішень здійснюється в межах  календарного  року,  починаючи  з  початку  року.  Датою  реєстрації  рішення  виконавчого комітету є дата його прийняття. Дата і номер рішення зазначаються у визначеному на бланку місці.

5.20. Підписані селищним головою рішення виконавчого комітету  скріплюються гербовою печаткою.

5.21.  Відділ  загально-організаційної роботи та звернень громадян протягом 5 робочих днів після ухвалення рішень надсилає їх копії особам, зазначеним у аркуші погодження в електронному вигляді або  паперовому вигляді (з відміткою про отримання із зазначенням дати, прізвища та підпису одержувача в журналі «Розносна книга»).

Копії рішень виконавчого комітету з питань надання адміністративних послуг видаються заявникам через Центр надання адміністративних послуг. 

5.22.  Рішення виконавчого комітету оприлюднюються на офіційному веб-сайті Вільшанської селищної ради протягом п’яти робочих днів з дня прийняття (окрім тих, що містять персональні дані).

5.23.   Засідання виконавчого комітету протоколюються. Ведення протоколу здійснюють працівники відділу загально-організаційної роботи та звернень громадян.

  1. Протоколи засідань виконавчого комітету підписує селищний голова або заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, виконуючий його обов’язки. Протоколи засідань виконавчого комітету оприлюднюються на офіційному веб-сайті Вільшанської селищної ради протягом п’яти робочих днів
  2. Відповідальність за законність текстів проектів рішень, відповідність їх Інструкції з діловодства, достовірність інформації про виконання завдань і доручень несуть розробники проекту – керівники структурних підрозділів Виконавчого комітету, виконавчих органів селищної ради.
  3. Контрольні функції покладаються на заступника (заступників) селищного голови згідно з розподілом обов’язків, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету.

 

 1. Особливості врегулювання конфлікту інтересів

в діяльності членів виконавчого комітету

6.1. У разі виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів у особи, яка входить до складу виконавчого комітету вона може брати участь у розгляді питання, але не має права брати участь у прийнятті рішення.

6.2. Повідомлення членом виконавчого комітету про наявність потенційного чи реального конфлікту інтересів відбувається шляхом оголошення перед початком розгляду відповідного питання порядку денного.

6.3. У разі, якщо член виконавчого комітету дізнався про існування приватного інтересу в питанні, яке розглядається виконавчим комітетом безпосередньо під час засідання, він зобов’язаний оголосити про наявність конфлікту інтересів шляхом оголошення, яке заноситься в протокол засідання виконавчого комітету.

6.4. Про наявність у члена виконавчого комітету конфлікту інтересів може оголосити також  будь-який інший член виконкому або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Відповідне оголошення заноситься в протокол засідання виконавчого комітету.

6.5. Врегулювання потенційного чи реального конфлікту інтересів може відбуватися шляхом:

1) неучасті члена виконавчого комітету, який має конфлікт інтересів, у погодженні проекту рішення;

2) неучасті члена виконавчого комітету, у голосуванні під час розгляду проекту рішення на засіданні виконавчого комітету.

6.6. У разі, якщо неучасть члена виконавчого комітету у прийнятті рішень призведе до втрати правомочності виконавчого комітету, участь такої особи у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем, про що виконавчий комітет приймає рішення.

6.7. Члени виконавчого комітету за вчинення дій, прийняття рішень в умовах існування реального чи потенційного конфлікту інтересів притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової чи дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

 

 

7.Порядок підготовки розпоряджень селищного голови

 з питань основної діяльності

7.1 Селищний голова видає розпорядження відповідно до повноважень, визначених чинним законодавством.

7.2. Розпорядження селищного голови (далі – розпорядження), прийняті в межах наданих йому повноважень, обов’язкові для виконання всіма розташованими на території громади, органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

7.3. Проекти розпоряджень готують: відділ юридичного забезпечення та управління персоналом; виконавчі органи селищної ради; керівники комунальних установ та організацій, підпорядкованих виконавчому комітету під керівництвом заступника (заступників) селищного голови (відповідно до розподілу обов’язків), керуючого справами (секретаря)  виконавчого комітету.  

7.4. Посадові особи, які готують проекти розпоряджень, зобов’язані в обов’язковому порядку погоджувати з керівниками відповідних структурних підрозділів та виконавчих органів ради питання яких відносяться до їх відання.

7.5. Термін розгляду та погодження проекту розпорядження кожною посадовою особою не повинен перевищувати одного робочого дня;  термін розгляду та погодження проекту розпорядження відділ юридичного забезпечення та управління персоналом та в окремих випадках (в разі необхідності проведення детальної експертизи  та підготовки правового висновку) може тривати  три робочих дні.

7.6. У випадках наявності заперечень, доповнень та змін до проекту розпорядження посадова особа, яка погоджує проект, зазначає це в аркуші погодження або в окремому висновку, що додається до проекту розпорядження.

7.7.  Відділ юридичного забезпечення та управління персоналом здійснює:

- контроль за відповідністю проектів розпоряджень Інструкції з діловодства та  цього Регламенту, в разі виявлення порушень редагує проект та повертає виконавцю на доопрацювання;

- аналіз проекту розпорядження на відповідність нормативно-правовим актам, зокрема, проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов’язані з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України.

7.8. Погоджені в установленому порядку проекти розпоряджень  разом з копіями на електронних носіях передаються до відділу юридичного забезпечення та управління персоналом  для реєстрації.

7.9. Розпорядження набуває чинності після його підписання селищним головою або виконуючим його обов’язки секретарем селищної ради чи заступником селищного голови.

7.10. Розпорядження   нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх підписання, якщо селищним головою не встановлено пізніший строк введення розпорядження у дію.

 7.11. Допускається надсилання копій розпоряджень з організаційних питань (про скликання сесій селищної ради,  проведення місцевих заходів тощо) виконавчим органам селищної ради - розробнику документа, заступнику (заступникам) селищного голови (відповідно до розподілу обов’язків) в електронному вигляді або через «Розносну книгу» уповноваженим представникам безпосередньо з відміткою про отримання із зазначенням дати, прізвища та підпису одержувача.

7.12. Копії розпоряджень з питань надання адміністративних послуг видаються заявникам через Центр надання адміністративних послуг. Передача документів уповноваженим представникам безпосередньо здійснюється з відміткою про отримання із зазначенням дати, прізвища та підпису одержувача.

7.13.  Розпорядження  з основної діяльності оприлюднюються розробником на офіційному веб-сайті Вільшанської селищної ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

 

 1. Організація роботи з документами

8.1. Робота з документами у виконавчих органах селищної ради здійснюється відповідно до чинного законодавства, цього Регламенту, Інструкції з діловодства, номенклатури справ.

8.2. Документи, що надходять у селищну раду та її Виконавчий комітет, реєструються відділом загально-організаційної роботи та звернень громадян і того ж дня направляються селищному голові,  заступнику (заступникам) селищного голови (відповідно до розподілу обов’язків), залежно від характеру і змісту документа.

8.3. Оригінали документів, що стосуються претензійно-позовної роботи, після реєстрації та відповідної резолюції селищного голови (заступника селищного голови) передаються  відділу юридичного забезпечення та управління персоналом.

Відділ  юридичного забезпечення та управління персоналом забезпечує:

– виконання, зберігання та архівування переданих йому оригіналів документів, що стосуються претензійно-позовної роботи;

– створення та постійне ведення переліку судових справ селищної ради.

8.4. Запити на отримання публічної інформації  розглядаються  у терміни визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

8.5. Співвиконавці подають пропозиції головному  виконавцю протягом першої половини строку, відведеного для виконання доручення, завдання. Співвиконавці в рівній мірі несуть відповідальність за своєчасну і якісну підготовку відповідей на документи.

8.6. Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

9. Організація контролю за виконанням документів

9.1. Контроль за виконанням документів здійснюється на підставі законодавчих актів та відповідно до Інструкції з діловодства.

9.2. Завдання і порядок контролю за виконанням документів:

- завданням контролю за виконанням документів є забезпечення своєчасного та якісного їх виконання;

-  контролю підлягають зареєстровані документи, в яких встановлено завдання та терміни їх виконання;

- контроль за виконанням документів покладається на заступника (заступників) селищного голови (відповідно до розподілу обов’язків), керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, керівників виконавчих органів селищної ради.

9.3. Технічний контроль за виконанням рішень виконавчого комітету,  розпоряджень    селищного    голови,   доручень,     оголошених на засіданнях

виконавчого комітету, доручень селищного голови за результатами оперативних нарад здійснює відділ загально-організаційної роботи та звернень громадян

Технічний контроль за виконанням окремих письмових доручень селищного голови, заступника (заступників) селищного голови здійснюють виконавчі органи селищної ради, які підготували проект доручення.

Технічний контроль за виконанням документів у виконавчих органах селищної ради здійснює працівник, призначений керівником цього органу  відповідальним за контроль за виконанням документів. Працівник, відповідальний за здійснення контролю за виконанням документів, щоп’ятниці інформує відділ загально-організаційної роботи та звернень громадян про хід виконання службових документів.

9.4. Відповідальність за виконання документа несуть особи, зазначені у розпорядчому документі (розпорядженні, рішенні тощо), резолюції керівника виконавчого органу та безпосередні виконавці. У разі, коли документ виконується кількома працівниками, відповідальним за організацію виконання є працівник, який у резолюції зазначений першим.

9.5. Строки виконання документів встановлюються відповідно до нормативно-правових актів,  вказуються в розпорядчих документах або в резолюції керівника виконавчого органу.

9.6. Контроль за виконанням документів включає такі види робіт:

– постановку документів на контроль;

– перевірку своєчасного доведення документів до виконавців;

– попередні перевірки і регулювання ходу виконання;

– облік і узагальнення результатів контролю за виконанням документів;

– інформування керівника виконавчого органу про хід та підсумки виконання документів;

– інформування про хід і підсумки виконання документів на оперативних, апаратних нарадах, засіданнях виконавчого комітету;

– зняття документів з контролю.

9.7. Оригінали контрольних документів (крім оригіналів службових документів, що стосуються претензійно-позовної роботи, переданих відділу юридичного забезпечення та управління персоналом Виконавчого комітету селищної ради) зберігаються у відділі загально-організаційної роботи та звернень громадян, а виконавцям передається копія.

9.8. Документ вважається виконаним і знімається з контролю після виконання завдань, запитів, повідомлення про результати заінтересованим особам, надання відповіді кореспонденту по суті або іншого підтвердження виконання лише тоді, коли поставлені в ньому питання вирішені і кореспонденту дано відповідь по суті.

9.9. Відділ загально-організаційної роботи та звернень громадян на підставі звітів, наданих виконавчими органами селищної ради готує та подає   інформацію про виконання контрольних документів:

– щомісяця – керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету – інформацію     про    виконання     рішень     виконавчого    комітету, доручень, оголошених на засіданнях виконавчого комітету, доручень селищного голови за результатами оперативних нарад, а також інформацію про виконання службових документів;

– щокварталу –  селищному голові, заступнику (заступникам) селищного голови  інформацію про виконання доручень селищного голови за результатами оперативних нарад.

9.10. Збір та передачу щомісяця відділу загально-організаційної роботи та звернень громадян інформації про виконання підприємствами, установами  та організаціями  комунальної власності рішень виконавчого комітету та доручень, оголошених на засіданнях виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови здійснюють до 5 числа місяця, наступного за звітним, виконавчі органи селищної ради, яким підпорядковані відповідні підприємства, установи та організації. 

 

 1. Організація роботи зі зверненнями громадян

10.1. Організація роботи зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті покладається на відділ загально-організаційної роботи та звернень громадян.

10.2. Діловодство у виконавчому комітеті селищної ради відповідно до Постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації»

10.3. Усі звернення громадян (фізичних осіб), що надходять на адресу селищного голови та його заступника (заступників), реєструються у відділі загально- організаційної роботи та звернень громадян; звернення, адресовані керівникам виконавчих органів селищної ради, реєструються безпосередньо у виконавчому органі.

10.4. Контроль за розглядом звернень громадян та виконанням доручень селищного голови  за зверненнями громадян покладається на керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, керівників відповідних виконавчих органів селищної ради.

 

11. Організація та проведення особистого прийому громадян

11.1. Особистий прийом громадян у виконавчий комітеті здійснюється селищним головою, заступником (заступниками) селищного голови,   керівниками виконавчих органів селищної ради згідно з графіком, який затверджується селищним головою.

11.2. Графік особистого прийому громадян розміщується на офіційному сайті селищної ради, у приміщеннях виконавчих органів селищної ради в доступних для вільного огляду місцях, оприлюднюється через засоби масової інформації.

11.3. За відсутності з поважних причин посадової особи, яка повинна здійснювати особистий прийом, громадянам надаються вичерпні пояснення і  пропонується  зустріч  з  іншим  керівником, до компетенції якого належить вирішення порушеного питання.

11.4. Запис на особистий прийом здійснюється в день звернення посадовою особою, визначеною відповідальною за цей напрямок роботи. Запис проводиться у реєстраційно-контрольній картці.

11.5. У разі потреби селищним головою чи його заступником  (заступниками), які проводять особистий прийом громадян,  до участі в особистому прийомі громадян запрошуються керівники виконавчих органів селищної ради, до компетенції яких належить вирішення даного питання.

11.6.  Під час проведення селищним головою особистого прийому громадян можуть бути присутні їх представники, повноваження яких на представництво оформлені у встановленому порядку, та особи, які перебувають у родинних відносинах з цими громадянами.

Присутність представників засобів масової інформації під час проведення особистого прийому допускається лише за згоди заявників.

Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається.

 

12. Порядок підготовки і проведення нарад

12.1. Організація проведення оперативної наради у селищного голови покладається на керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету.

12.2. Підготовка списку учасників оперативної наради, їх реєстрація, розміщення у залі та формування порядку проведення наради покладається на відділ загально-організаційної роботи та звернень громадян.

В оперативній нараді у селищного голови беруть участь: секретар селищної ради, заступник (заступники) селищного голови, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету, керівники виконавчих органів селищної ради, керівники  комунальних підприємств, установ, організацій,  відповідних місцевих органів виконавчої влади, представники засобів масової інформації.

12.3. На оперативну нараду за дорученням селищного голови для розгляду окремих питань можуть додатково запрошуватись керівники підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, тощо.

12.4. Порядок проведення оперативної наради встановлюється селищним головою.

12.5.  Відділ загально-організаційної роботи та звернень громадян відповідно до Інструкції з діловодства оформлює протокол оперативних нарад (протягом трьох днів), узгоджує його з керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету та подає на підпис селищному голові. Надсилає доручення виконавчим органам селищної ради, підприємствам, установам, організаціям – виконавцям, а також здійснює контроль за виконанням протокольних доручень.

12.6. Підготовка залу засідань для проведення оперативної наради покладається на відділ загально-організаційної роботи та звернень громадян.

12.7 Відповідно до розподілу обов’язків заступник (заступники) селищного голови можуть скликати наради для встановлення завдань, організації та проведення відповідних заходів, оперативного контролю за виконанням планів роботи.

12.8. Організація такої наради, оповіщення її учасників, формування плану проведення та контроль за виконанням встановлених завдань покладається на виконавчий орган селищної ради, що відповідає за підготовку наради.

 

13. Висвітлення діяльності виконавчого комітету

 та виконавчих органів селищної ради

13.1. Інформування громадськості про діяльність виконавчого комітету та виконавчих органів селищної р

ади здійснюється структурними підрозділами Виконавчого комітету селищної ради та виконавчими органами селищної ради через офіційний веб-сайт Вільшанської селищної ради, сторінку Вільшанської селищної ради в мережі Fecebook та шляхом оприлюднення інформаційних матеріалів у засобах масової інформації.

 

--------------------

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Додаток 1

до Регламенту роботи виконавчого комітету та виконавчих органів
Вільшанської селищної ради

 

Пропозиції

для підготовки проекту плану роботи виконавчого комітету селищної ради

на __ квартал 20__ року      

 

 

№ з/п

Зміст завдання

 

Термін виконання

Відповідальні за організацію та виконання

1. Питання для винесення на розгляд виконавчого комітету

«___» ______ 20__ року

1.1.

 

 

 

2. Організація нарад, семінарів, навчань або участь у них

2.1.

 

 

 

3. Виконання основних завдань, участь у заходах

3.1.

 

 

 

4. Робота над проектами та програмами

 

4.1.

 

 

 

Підготовка регуляторних актів

5.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Регламенту роботи виконавчого комітету та виконавчих органів
Вільшанської селищної ради

 

План роботи

______________________________________________    

(найменування виконавчого органу селищної ради)

на __ квартал 20__ року

 

№ з/п

Зміст завдання

 

Термін виконання

Відповідальні за організацію та виконання

Відмітка про виконання

1. Питання для винесення на розгляд виконавчого комітету

 

«___» ______ 20__ року

 

1.1.

 

 

 

 

2. Організація н

арад, семінарів, навчань або участь у них

 

2.1.

 

 

 

 

3. Виконання основних завдань, участь у заходах

 

3.1.

 

 

 

 

4. Робота над проектами та програмами

 

 

4.1.

 

 

 

 

Підготовка регуляторних актів

 

5.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Регламенту роботи виконавчого комітету та виконавчих органів
Вільшанської селищної ради

 

 

Інформація про виконання

плану роботи виконавчого комітету селищної ради

у __ кварталі 20__ року

 

№ з/п

Зміст завдання

 

Термін виконання

Відповідальні за організацію та виконання

Відмітка про виконання

1. Питання для винесення на розгляд виконавчого комітету

 

«___» ______ 20__ року

 

1.1.

 

 

 

 

2. Організація нарад, семінарів, навчань або участь у них

 

2.1.

 

 

 

 

3. Виконання основних завдань, участь у заходах

 

3.1.

 

 

 

 

4. Робота над проектами та програмами

 

 

4.1.

 

 

 

 

Підготовка регуляторних актів

 

5.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до Регламенту роботи виконавчого комітету та виконавчих органів
Вільшанської селищної ради

 

 

Пропозиції до плану заходів на квартал

 

№ з/п

Дата проведення заходу

Час проведення заходу

Назва заходу

Місце проведення заходу

Відповідальні за організацію заходу

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

до Регламенту роботи виконавчого комітету та виконавчих органів Вільшанської селищної ради

 

 

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

проекту рішення виконавчого комітету Вільшанської селищної ради (розпорядження селищного голови)

_______________________________________________________________

(заголовок до тексту проекту рішення виконавчого комітету Вільшанської селищної ради,

_______________________________________________________________________________

розпорядження селищного голови)

 

 

ВІДПОВІДВЛЬНИЙ ЗА ПІДГОТОВКУ:

 

_______________________          ________       _____________    ___________

(Посада)                                                    (Підпис)          (Ініціали, прізвище)          (Дата)

 

ПОГОДЖЕНО:

_______________________          ________       _____________    ___________

(Посада)                                                    (Підпис)          (Ініціали, прізвище)          (Дата)

_______________________          ________       _____________    ___________

(Посада)                                                    (Підпис)          (Ініціали, прізвище)          (Дата)

_______________________          ________       _____________    ___________

(Посада)                                                    (Підпис)          (Ініціали, прізвище)          (Дата)

_______________________          ________       _____________    ___________

(Посада)                                                    (Підпис)          (Ініціали, прізвище)          (Дата)

_____________________________________________________________________________

(Зауваження, пропозиції до проекту рішення виконавчого комітету Вільшанської селищної ради,розпорядження селищного голови) _______________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________

 

 

Рішення виконавчого комітету (розпорядження селищного голови) надіслати:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

до Регламенту роботи виконавчого комітету та виконавчих органів Вільшанської селищної ради

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту  рішення виконавчого комітету селищної  ради

 

_____________________________________________________________________

 (назва)

 

У пояснювальній записці висвітлюються такі питання:

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

______________________________________________________________

 

2. Мета і завдання прийняття рішення

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3. Загальна характеристика та основні положення проекту рішення

________________________________________________________________

 

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування

__________________________________________________________________

 

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення

________________________________________________________________

 

7. Проект є/не є проектом регуляторного акта

__________________________________________________________________

 

8. Проект оприлюднено на сайті селищної ради ______________________

                                                                                                                    (місце та дата оприлюднення)

 

 

________________________                         _________           _________

 (посада керівника головного розробника)                          (підпис)                               (ініціали імені, прізвище)

 

"___" ____________ 20__ р.

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь