Вільшанська громада

Кіровоградська область, Голованівський район

ПОЛОЖЕННЯ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення Вільшанської

селищної ради

28 жовтня 2021 року № 492

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ВІЛЬШАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

(в новій редакції)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

        1.1. Виконавчий комітет Вільшанської селищної ради (надалі - Виконавчий комітет) є виконавчим органом Вільшанської селищної ради.

Скорочена назва: Виконком Вільшанської селищної ради.

        1.2. Місцезнаходження Виконавчого комітету: 26600, Україна, Кіровоградська область, Голованівський район, смт Вільшанка,                                вул. Центральна, буд. 40.

        1.3. Виконавчий комітет - орган, який відповідно до Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» утворюється територіальною громадою в особі Вільшанської селищної ради. Склад Виконавчого комітету - колегіального органу визначається Вільшанською селищною радою на строк її повноважень.

        1.4. Затверджений радою Виконавчий комітет підконтрольний та підзвітний Вільшанській селищній раді, а з питань здійснення ним делегованих повноважень органів виконавчої влади - підконтрольний органам виконавчої влади. 

        1.5. Кількісний склад Виконавчого комітету визначається Вільшанською селищною радою. Персональний склад виконавчого комітету селищної ради затверджується радою за пропозицією селищного голови.

         1.6. Порядок діяльності Виконавчого комітету визначається Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, нормативними документами Вільшанської селищної ради, цим Положенням та Регламентом  роботи Виконавчого комітету, що затверджується рішенням Виконавчого комітету Вільшанської селищної  ради. 

        1.7. До складу Виконавчого комітету входять за посадою: селищний голова, заступники селищного голови, секретар селищної ради, керуючий справами (cекретар) Виконавчого комітету, старости сіл громади. Інші члени Виконавчого комітету затверджуються радою за поданням селищного голови.

1.8. Очолює Виконавчий комітет селищний голова, який координує діяльність, забезпечує колегіальність в роботі, вдосконалення стилю і методів діяльності Виконавчого комітету. У випадку відсутності селищного голови його обов’язки виконує заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

        1.9. Основною формою роботи Виконавчого комітету селищної ради є його засідання. В межах своїх повноважень Виконавчий комітет селищної ради приймає рішення. Рішення Виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу Виконавчого комітету. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос селищного голови.

       1.10. Виконавчий комітет, як виконавчий орган Вільшанської селищної ради, є юридичною особою публічного права з виконавчо-розпорядчими функціями і повноваженнями і створений для здійснення організаційно-правового, інформаційного, аналітичного, матеріально-технічного, фінансового забезпечення діяльності ради, депутатів, сприяння взаємодії і зв’язків селищної ради з територіальною громадою, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

1.11. Виконавчий комітет має відповідні печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи, бланки із своїм найменуванням, самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби  України та інші атрибути юридичної особи.

        1.12. Виконавчий комітет утримується за рахунок коштів місцевого бюджету. Видатки на утримання Виконавчого комітету, його загальна чисельність та фонд оплати праці працівників встановлюються селищною радою.

        1.13. Джерелами формування коштів Виконавчого комітету є:

1) кошти місцевого бюджету;                    

2) благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

3) інші кошти, що передаються Виконавчому комітету відповідно до чинного законодавства України.

        1.14. Виконавчий комітет є неприбутковою установою, його фінансово-господарська діяльність здійснюється на основі кошторису за рахунок асигнувань виділених з бюджету Вільшанської селищної територіальної громади.

1.15. Виконавчий комітет має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, може користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи.

1.16. Майно Виконавчого комітету є комунальною власністю і належить йому на правах оперативного управління.

        1.17. Майно Виконавчого комітету не підлягає вилученню або передачі будь-яким підприємствам, установам, організаціям, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

1.18. Виконавчий комітет розпоряджається коштами відповідно до чинного законодавства, та є головним розпорядником бюджетних коштів бюджету Вільшанської селищної територіальної громади.

1.19. Зміни та доповнення до Положення про Виконавчий комітет вносяться в порядку, встановленому чинним законодавством України.

1.20. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) Виконавчого комітету здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Ліквідація або реорганізація вважається завершеною з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

 

ІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ, ПРИЗНАЧЕННЯ, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

 

2.1. Призначенням Виконавчого комітету, як виконавчого органу селищної ради є здійснення організаційного забезпечення діяльності Вільшанської селищної ради, забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку громади, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів. Призначенням Виконавчого комітету, як колегіального органу селищної  ради є здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України.

2.2. Повноваження та функції Виконавчого комітету визначені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України.

2.3. Представляє інтереси Виконавчого комітету Вільшанської селищної ради в державних органах, установах, організаціях селищний голова та посадові особи Виконавчого комітету Вільшанської селищної ради за дорученням селищного голови.

2.4. Основними повноваженнями та завданнями Виконавчого комітету є:

- розгляд та вирішення питань, віднесених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, в межах своїх повноважень ухвалення рішення, обов’язкових для виконання всіма розташованими на території ради підприємствами, установами, організаціями, мешканцями територіальної громади;

- попередній розгляд проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, проектів рішень з інших питань, що виносяться на розгляд селищної ради, подання їх на затвердження селищної радою;

- реалізація затверджених радою програм соціально-економічного та культурного розвитку громади, цільових програм з питань місцевого значення, виконання рішень ради;

- -заслуховування інформацій та звітів про хід та результати виконання місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, подання їх на затвердження селищною радою;

-попередній розгляд проектів селищного бюджету, забезпечення його виконання;

- заслуховування інформацій та звітів про хід та результати виконання бюджету громади, подання їх на затвердження селищною радою;

- встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання водовідведення;

- встановлення в порядку і межах, визначених законодавством України тарифів на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, які встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг), транспортні та інші послуги;

- встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності громади;

- заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності громади;

- внесення на розгляд ради пропозицій щодо порядку та умов відчуження комунального майна громади;

- внесення на розгляд ради пропозицій щодо проектів місцевих програм приватизації;

 • внесення на розгляд ради пропозицій щодо визначення сфер господарської діяльності та переліку об’єктів, які можуть надаватися у концесію; 
 • прийняття рішень про організацію громадських вбиралень, стоянок та майданчиків для паркування автомобільного транспорту, здійснення контролю за їх діяльністю відповідно до закону;
 • управління об'єктами житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню;
 • облік громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов;
 • розподіл та надання відповідно до законодавства житла, що належить до комунальної власності; вирішення питань щодо використання нежилих приміщень, будинків і споруд, що належать до комунальної власності;
 • сприяння розширенню житлового будівництва, подання громадянам, які мають потребу в житлі, допомоги в будівництві житла, в отриманні кредитів, у тому числі пільгових, та субсидій для будівництва чи придбання житла; подання допомоги власникам квартир (будинків) в їх обслуговуванні та ремонті;
 • сприяння створенню об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;
 • вирішення питань поводження з побутовими відходами, знешкодження та захоронення трупів тварин;
 • організація благоустрою населених пунктів, залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення; з
 • дійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян;
 • прийняття рішень про розміщення, обладнання та функціонування майданчиків для паркування транспортних засобів та стоянок таксі на вулицях і дорогах населених пунктів, здійснення контролю за дотриманням визначених правилами паркування транспортних засобів вимог щодо розміщення, обладнання та функціонування майданчиків для паркування;
 • впровадження в межах відповідного населеного пункту автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування, затвердження технічних вимог та завдання до цієї системи;
 • організація місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку всіх форм торгівлі;
 • встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад;

- забезпечення утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховання та їх охорони;

- залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв'язку;

- надання дозволу в порядку, встановленому законодавством, на розміщення реклами;

- сприяння діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

- забезпечення санітарного очищення населених пунктів та впровадження систем роздільного збирання побутових відходів;

- затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів;

- видача дозволу на порушення об’єктів благоустрою у випадках та порядку, передбачених законом;

- організація недискримінаційного доступу операторів та провайдерів телекомунікацій, уповноважених ними осіб до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі комунальної власності на договірній основі з підприємствами, на балансі яких перебуває ця інфраструктура;

- призначення у випадках та в порядку, встановлених законом, управителя багатоквартирного будинку;

- встановлення нормативів (норм) споживання комунальних послуг у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України;

- визначення одиниці виміру обсягу наданих послуг з поводження з побутовими відходами;

- визначення на конкурсних засадах суб’єктів господарювання, що здійснюють у межах певної території надання послуг з вивезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами;

-- прийняття рішення про початок та закінчення опалювального періоду з урахуванням кліматичних умов згідно з будівельними нормами і правилами, правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж, державними санітарними нормами і правилами та іншими нормативними документами;

- здійснення заходів щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств житлово-комунального господарства, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, розвитку транспорту і зв'язку;

- встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи розташованих на відповідній території підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності;

- облік відповідно до закону житлового фонду, здійснення контролю за його використанням;

- надання відповідно до закону громадянам, які потребують соціального захисту, безоплатного житла або за доступну для них плату;

- видача ордерів на заселення жилої площі в будинках державних та комунальних організацій;

- облік нежилих приміщень на відповідній території незалежно від форм власності, внесення пропозицій їх власникам щодо використання таких приміщень для задоволення потреб територіальної громади;

- облік відповідно до закону об'єктів нерухомого майна незалежно від форм власності;

- вирішення відповідно до законодавства питань, пов'язаних з наданням Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України службових жилих приміщень, житлової площі та інших об'єктів, житлово-комунальних послуг; здійснення контролю за їх використанням та наданням послуг;

- здійснення заходів щодо ведення в установленому порядку єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

- організація за рахунок власних коштів і на пайових засадах будівництва, реконструкції і ремонту об'єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків, шляхів місцевого значення, а також капітального та поточного ремонту вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах);

- виконання або делегування на конкурсній основі генеральній будівельній організації (підрядній організації) функцій замовника на будівництво, реконструкцію і ремонт житла, інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності;

- розгляд і внесення до відповідних органів виконавчої влади пропозицій до планів і програм будівництва та реконструкції об'єктів на відповідній території;

- залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в розвитку потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів, у створенні, розвитку та реконструкції об'єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування;

- визначення у встановленому законодавством порядку відповідно до рішень ради території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією;

- підготовка і подання на затвердження ради відповідних місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів, іншої містобудівної документації;

- встановлення на відповідній території режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;

- координація на відповідній території діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексної забудови населених пунктів;

- надання відповідно до закону містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок;

- проведення громадського обговорення містобудівної документації;

- організація розвитку інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту комунальної власності для розміщення технічних засобів телекомунікацій з метою задоволення потреб населення у телекомунікаційних послугах;

- підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо встановлення ставки земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, вилучення (викупу), а також надання під забудову та для інших потреб земель, що перебувають у власності територіальних громад;

- визначення в установленому порядку розмірів відшкодувань підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності за забруднення довкілля та інші екологічні збитки;

- встановлення платежів за користування комунальними та санітарними мережами відповідних населених пунктів;

- участь у підготовці загальнодержавних і регіональних програм охорони довкілля;

- підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;

- внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які охороняються законом;

- підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами «сезону тиші» з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу;

- оприлюднення у мережі Інтернет геопросторових даних та метаданих, що створені за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів міжнародної технічної допомоги та передані органу місцевого самоврядування, згідно із Законом України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних»;

- встановлення за рахунок власних коштів і благодійних надходжень додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення;

- вирішення відповідно до законодавства питань про подання допомоги особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, сім'ям загиблих (померлих або визнаних такими, що пропали безвісти) військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас (крім військовослужбовців строкової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу) або відставку, особам з інвалідністю з дитинства, багатодітним сім'ям у будівництві індивідуальних жилих будинків, проведенні капітального ремонту житла, у придбанні будівельних матеріалів; відведення зазначеним особам у першочерговому порядку земельних ділянок для індивідуального будівництва, садівництва та городництва;

- організація для малозабезпечених громадян похилого віку, осіб з інвалідністю будинків-інтернатів, побутового обслуговування, продажу товарів у спеціальних магазинах і відділах за соціально доступними цінами, а також безоплатного харчування;

- вирішення питань про надання за рахунок коштів місцевих бюджетів ритуальних послуг у зв'язку з похованням самотніх громадян, ветеранів війни та праці, а також інших категорій малозабезпечених громадян; подання допомоги на поховання громадян в інших випадках, передбачених законодавством;

- звернення до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, чи його територіального органу про порушення суб’єктом господарювання законодавства про працю та зайнятість населення;

- сприяння організації призову громадян на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, строкову військову та альтернативну (невійськову) службу, а також їх мобілізації, підготовці молоді до служби в Збройних Силах України, організації навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів;

- забезпечення доведення до підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення наказу військового комісара про оголошення мобілізації;

- бронювання робочих місць для військовозобов'язаних на підприємствах, в установах та організаціях відповідно до законодавства;

- організація та участь у здійсненні заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою та цивільним захистом, підготовкою і виконанням завдань територіальної оборони, на відповідній території;

- вирішення відповідно до законодавства питань, пов'язаних з наданням військовим частинам, установам, навчальним закладам Збройних Сил України службових приміщень і жилої площі, інших об'єктів, комунально-побутових послуг; здійснення контролю за їх використанням, наданням послуг;

- сприяння організації виробництва і поставкам у війська підприємствами та організаціями, що належать до комунальної власності, замовленої продукції, послуг, енергоресурсів;

- підготовка і подання відповідним районним/обласним радам пропозицій до цільових місцевих програм підготовки територіальної оборони та підготовки населення України до участі в русі національного спротиву та участь в організації їх виконання.

- підготовка і внесення на розгляд ради питань щодо найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території відповідного населеного пункту, повідомлення про прийняті рішення з таких питань адміністратора інформаційної системи Міністерства юстиції України, з питань найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ тощо - національного оператора поштового зв’язку, органу ведення Державного реєстру виборців;

- прийняття рішень про присвоєння, зміну, коригування, анулювання адрес об’єктів нерухомого майна у випадках та порядку, встановлених Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо питань адміністративно-територіального устрою в порядку і межах повноважень, визначених законом;

- формування та ведення реєстру територіальної громади відповідно до закону;

- підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо створення відповідно до закону міліції, що утримується за рахунок коштів місцевого самоврядування, вирішення питань про чисельність працівників такої міліції, про витрати на їх утримання, здійснення матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, створення для них необхідних житлово-побутових умов;

- сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України;

- внесення подань до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та рішення рад і їх виконавчих органів, прийняті в межах їх повноважень;

- звернення до суду про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

- підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби, що утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, вирішення питань про чисельність працівників такої служби, витрати на їх утримання, зокрема щодо матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, створення для них необхідних житлово-побутових умов;

- створення в установленому порядку комунальних аварійно-рятувальних служб;

- створення резервного фонду для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

- розроблення та здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення діяльності комунальних аварійно-рятувальних служб;

- організація в установленому порядку навчання особового складу комунальних аварійно-рятувальних служб та аварійно-рятувальних служб громадських організацій;

- централізоване тимчасове зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду;

- забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності;

- вжиття у разі надзвичайних ситуацій необхідних заходів відповідно до закону щодо забезпечення державного і громадської безпеки і порядку, життєдіяльності підприємств, установ та організацій, врятування життя людей, захисту їх здоров'я, збереження матеріальних цінностей;

- вирішення відповідно до закону питань про проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів; здійснення контролю за забезпеченням при їх проведенні громадської безпеки і порядку;

- погодження проекту плану проведення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки; взаємодія з органами військового управління під час планування та проведення таких заходів з метою запобігання і недопущення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків відповідно до закону;

- розгляд справ про адміністративні правопорушення, віднесені законом до їх відання;

- утворення адміністративних комісій та комісій з питань боротьби зі злочинністю, спрямування їх діяльності;

- вчинення нотаріальних дій з питань, віднесених законом до їх відання, реєстрація актів цивільного стану;

- державна реєстрація у встановленому порядку юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

- державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

- розгляд письмових звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги та надання такої допомоги з питань, що належать до їх компетенції, відповідно до закону;

- надання роз'яснень положень законодавства та консультацій щодо порядку звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги;

- координація діяльності з місцевими органами виконавчої влади та територіальними органами центральних органів виконавчої влади щодо надання безоплатної первинної правової допомоги;

- надання документів та інших матеріалів або їх копій, необхідних у зв'язку з наданням безоплатної вторинної правової допомоги;

- взаємодія з центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги та надання  їм сприяння в межах своїх повноважень;

- Виконавчий комітет розглядає клопотання підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і вносить у  встановленому порядку до відповідних органів виконавчої влади подання про нагородження державними нагородами України;

- координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів селищної ради, підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності  територіальної громади, заслуховує звіти  про роботу їх керівників;

- має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, секторів, інших виконавчих органів селищної ради, а також їх посадових осіб;

- складає, схвалює та подає на розгляд селищної ради прогноз місцевого бюджету, складає проект місцевого бюджету, подає його на затвердження селищної ради, забезпечує виконання бюджету, щоквартально подає раді письмові звіти про хід і результати виконання бюджету;

- здійснює в установленому порядку фінансування видатків з місцевого бюджету;

 - забезпечує прийняття рішень щодо забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку території громади, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів.

У разі внесення змін до законів України, які визначають повноваження органу місцевого самоврядування, що викладені у розділі ІІ цього Положення, останні застосовуються у частині, що їм не суперечать.

 

ІІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

 

3.1. Селищний голова:

1) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад Виконавчого комітету ради;

2) скликає засідання Виконавчого комітету;

3) організовує на основі колегіальності роботу Виконавчого комітету і головує на його засіданнях;

4) координує діяльність осіб, які входять до складу Виконавчого комітету;

5) підписує рішення Виконавчого комітету, забезпечує їх виконання;

6) здійснює керівництво особового складу Виконавчого комітету;

7) має право знімати з розгляду перед або під час засідання Виконавчого комітету недостатньо підготовлені питання;

8) представляє Виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

9) є розпорядником бюджетних коштів;

10) укладає від імені Виконавчого комітету договори відповідно до законодавства України.

11) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури Виконавчого комітету, виконавчих органів ради та їх чисельності;

12) призначає на посади та звільняє з посад працівників Виконавчого комітету, керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади;

13) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси громади, а також повноваження ради та її органів;

14) веде особистий прийом громадян;

15) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені»;

16) забезпечує на території громади додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;

17) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

 

3.2.Секретар селищної ради:

1) вирішує за дорученням ради або міського голови питання, повязані з діяльністю ради та її органів;

2) забезпечує винесення на сесію ради рішень виконавчого комітету, які підлягають розгляду радою;

3) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням;

4) виконує інші обов’язки, покладені на нього відповідно до розпорядження міського голови про розподіл обов’язків між членами виконавчого комітету.

 

3.3. Керуючий справами (секретар) Виконавчого комітету селищної ради:

1) подає на затвердження Виконавчого комітету план роботи Виконавчого комітету;

2) контролює хід підготовки матеріалів на розгляд Виконавчого комітету;

3) формує проект порядку денного засідання Виконавчого комітету;

4) контролює стан підготовки питання до розгляду на засіданні Виконавчого комітету;

5) візує проекти рішень Виконавчого комітету та підписує додатки до них після ознайомлення з представленими для прийняття рішення матеріалами, засвідчуючи цим готовність проекту документа до розгляду Виконавчим комітетом;

6) при необхідності повертає на доопрацювання авторам проекти рішень та інших запропонованих для розгляду на засіданнях Виконавчого комітету питань;

7) погоджує список запрошених осіб на засідання Виконавчого комітету, подає його головуючому на засіданні перед його початком;

8) підписує протоколи засідань Виконавчого комітету;

9) забезпечує доведення рішень Виконавчого комітету до виконавців;

10) у встановленому порядку надає зацікавленим особам інформацію щодо прийнятих рішень;

11) контролює виконання рішень і протокольних доручень виконавчого комітету;

12) виконує інші обов’язки, покладені на нього Виконавчим комітетом або селищним головою.

3.3.1 У разі відсутності керуючого справами (секретаря) Виконавчого комітету його обов’язки виконує інша особа за розпорядженням селищного  голови.

 

3.4. Заступники селищного голови:

1) Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування заступників селищного голови здійснюється шляхом затвердження їх на сесії ради за поданням селищного голови. Кількість заступників селищного голови визначається на сесії ради.

2) У разі тимчасової відсутності одного із заступників селищного голови його обов’язки виконує інша особа за розпорядженням селищного голови.

3) Заступники селищного голови здійснюють керівництво у визначених селищним головою сферах діяльності, спрямовують, координують та контролюють роботу відповідних працівників Виконавчого комітету, а також підприємств, установ і організацій комунальної власності територіальної громади, забезпечують виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку громади, бюджету, забезпечують виконання рішень виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови і несуть персональну відповідальність за стан справ у дорученій галузі.

4) Функціональні повноваження заступників селищного голови визначаються розподілом функціональних повноважень між селищним головою, заступниками селищного голови, секретарем ради та керуючим справами (секретарем) Виконавчого комітету, які затверджуються розпорядженням селищного голови.

 

3.5. Старости сіл громади:

1) представляють інтереси жителів сіл у Виконавчому комітеті селищної ради;

2) сприяють жителям сіл у підготовці документів, що подаються до селищної ради;

3) беруть участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідних сіл;

4) вносять пропозиції до Виконавчого комітету селищної ради з питань діяльності на території відповідних сіл, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових осіб;

5) готують та підписують відповідні довідки для жителів сіл, згідно з наданих їм повноважень;

6) здійснюють інші обов’язки, визначені Положенням про старосту.

 

3.6. Члени Виконавчого комітету беруть участь у підготовці і розгляді питань на його засіданнях, можуть вносити пропозиції про розгляд питань, що входять до компетенції Виконавчого комітету, пропонувати для участі у розгляді питань експертів, фахівців у даній галузі, участь яких погоджується з керуючим справами (секретарем) Виконавчого комітету.

 

ІV. СТРУКТУРА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

 

4.1. У Виконавчому комітеті на постійній основі працюють Вільшанський селищний голова, секретар Вільшанської селищної ради, заступники селищного голови, керуючий справами (секретар) Виконавчого комітету Вільшанської селищної ради, а також інші посадові особи, службовці та обслуговуючий персонал.

4.2. Прийняття на роботу працівників Виконавчого комітету проводиться на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

 

V. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

 

5.1. Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним селищній раді.

5.2 Селищний голова не рідше ніж один раз на рік звітує перед радою про роботу Виконавчого комітету та інформує про неї мешканців громади.

 

 

 

Секретар селищної ради                                                   Сергій ПИРОЖЕНКО     

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь